Klauzula Informacyjna RODO Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616]9 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), uprzejmie informujemy

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Relaks Apartamenty nad morzem Andrzej Gliszczyński 78-111Ustronie Morskie , Bolesława Chrobrego 59
  2. Podstawę przetwarzania danych stanowi art, 6 ust. l pkt a RODO.
  3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, proszę kontaktować się pod adresem e-mail: domki@zachodslonca.com lub przesłać korespondencję na wskazany niżej adres siedzimy Administratora.

Relaks Apartamenty nad morzem Andrzej Gliszczyński
78-111 Ustronie Morskie , Bolesława Chrobrego 59

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są

– w celu dokonania rezerwacji oraz realizacji usługi noclegowej  świadczonej na Pani/Pana rzecz w ośrodku Domki Zachód Słońca 78-100 Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 59

– w celu poboru rozliczenia opłaty miejscowej, za energię elektryczną i dodatkowych opłat wskazanych w cenniku, związanej z Pani/Pana pobytem w Domach Zachód Słońca w Ustroniu Morskim

  1. Dane osobowe będą przechowywane:

– przez  okres świadczenia usługi noclegowej  świadczonej na Pani/Pana  w Domkach  Zachód Słońca 78-100 Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 59,  oraz okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, związanych ze świadczeniem tych usług, przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji, ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do przenoszenia danych.

Pani/Pana dane nie będą poddane  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie będą przekazywane osobom trzecim oraz Administrator dochowa należytej staranności w celu zabezpieczenia tych danych.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na Przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,

W Przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa)